Naar een ecologisch drinkwatertarief voor bedrijven?

Door Ludo Van Campenhout op 8 juli 2015, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Vlaams Parlement

Eind 2014 liep de toestemming van de Europese Commissie af om de distributie van grijswater te subsidiëren. Grijswater is een verzamelnaam voor licht verontreinigd water of oppervlaktewater dat opgewaardeerd wordt tot een kwaliteit die voldoende is om gebruikt te worden bij bepaalde industriële toepassingen of in de landbouw.

Het Grijswaterbesluit uit 2004, waardoor grijswaterprojecten in de industrie financieel ondersteund werden, is er vooral gekomen ten gevolge van een acuut probleem van waterschaarste in het zuiden van Oost- en West-Vlaanderen.

Al bij al is de implementering van dit besluit beperkt gebleven: van het oorspronkelijk ingeschreven budget van 60 miljoen euro over tien jaar tijd is slechts 5 miljoen euro besteed.  En hoewel blijkt dat in de industrie inspanningen werden geleverd om het waterverbruik te verminderen, is er in de landbouwsector een toename van het waterverbruik geweest.

‘Omwille van het verlopen van de Europese toestemming om het gebruik van grijswater te subsidiëren werd in de beleidsnota Omgeving vermeld dat er een alternatief systeem gezocht zou worden om bedrijven te stimuleren om minder grondwater op te pompen’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludo Van Campenhout.  ‘Het alternatief dat zal worden onderzocht is de invoering van een zogenaamd ecologisch drinkwatertarief voor bedrijven die minder grondwater oppompen, voornamelijk daar waar er een tekort heerst.’

Ludo Van Campenhout: ‘Omdat ik graag wilde weten wat men nu precies verstaat onder ‘een ecologisch drinkwatertarief’ besloot ik om de minister hierover te ondervragen in de commissie Leefmilieu. Ik vroeg mij ook af of de minister al enig zicht heeft op de mogelijke gevolgen voor de bedrijven en of ze de intentie had om ook voor landbouwbedrijven een dergelijk drinkwatertarief in te voeren.’

‘ Tot slot had ik graag geweten op welke termijn men dit drinkwatertarief dacht in te voeren en hoe het berekend zou worden’, aldus Ludo Van Campenhout.

In haar antwoord in de commissie Leefmilieu van 9 juni 2015 zei Minister Schauvlieghe dat het concept van een ecologisch tarief een soort leidingwatertarief is voor grondwaterverbruikers die momenteel grondwater onttrekken uit de kwetsbare lagen en die zouden overschakelen op leidingwater. Het ecologisch tarief zou dan een verlaagd tarief zijn om hen aan te moedigen tot die overschakeling. Momenteel wordt gewerkt aan stroomgebiedbeheersplannen die herstelprogramma’s omvatten die onder meer op alternatieven wijzen om er voor te zorgen dat de bedreigde grondwaterlagen minder door bedrijven aangesproken moeten worden.  Het ecologische drinkwatertarief is hierbij een flankerende maatregel.

‘Uit haar antwoord leerde ik ook dat de Minister de intentie heeft om het ecologisch drinkwatertarief niet enkel te voorzien voor bedrijven die water voor hun productieproces nodig hebben, maar tevens voor landbouwbedrijven’, zegt Ludo Van Campenhout.

‘Ik volg dit dossier verder op’, besluit Ludo Van Campenhout, ‘want de Minister liet duidelijk verstaan dat men nog volop bezig is met de praktische uitwerking en dat een aantal concrete zaken nog uitgewerkt moet worden.’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is